Laimes Lācis 2024 – Rogainings

Online Pieteikumi

Pieteiktās komandas

Bildes no apvidus:

Biļetens Nr.1

Sacensību laiks, vieta

Sacensību datums: 2024.gada 16.jūnijs

Sacensību vieta: Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads

Sacensību centrs: Ziedugravas. GPS:  56.622833, 25.066554

Organizē

Organizē: “Orientēšanās klubs “Kāpa”, IK Māra 9, Latvijas Orientēšanās federācija ar

Aizkraukles novada pašvaldības finansiālu atbalstu (Aizkraukles sporta centrs un Skrīveru pagasta pārvalde)

Galvenais tiesnesis: Tamāra Kosmačeva, mob. 29104320, tamara@kapa.lv

Sacensību kartes autors, distances: Pēteris Blumbergs

Rezultāti: Kārlis Osis

Aizkraukles sporta centrs, organizatore Skrīveros: Zigrīda Sprukte, tālr.. 29502773

Sacensību Programma

no 08:00 dalībnieku ierašanās sacensību centrā, reģistrācija

9:00 karšu izsniegšana

10:00 sacensību starts rogaininga distancēs

13:00 sacensību finišs 3 stundu rogaininga distancē

13:30 apbalvošana 3 stundu rogaininga distancē

16:00 sacensību finišs 6 stundu distancē

16:30 apbalvošana 6 stundu distancē

Noteikumi

Laika limits 3 stundas vai 6 stundas, tikai ar kājām. Komandā startē 2-5 dalībnieki. Noteikts kopējais sacensību dalībnieku limits – ne vairāk kā 500 dalībnieki. Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, izņemot, ja ar šo nolikumu ir noteikts citādāk. Noteikumi publicēti Latvijas rogaininga lapā http://www.rogaining.lv

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka iepazinušies ar sacensību informāciju un apņemas ievērot visus saistošos noteikumus un norādījumus.

Papildinājumi noteikumiem, īpaši norādījumi.

1. Sacensības notiks Latvijas valsts meži (LVM) teritorijā. Aicinām Jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības!

2. Navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu, pulksteni un organizatoru izsniegto sacensību karti. Jebkuras citas iekārtas un līdzekļi var tikt izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar navigāciju.

3. Distancē iespējama tikšanās ar meža dzīvniekiem.

4. Pārvietojoties par vispārējās lietošanas autoceļiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un jālieto dzeltenās vai oranžās drošības vestes.

5. Māju pagalmus šķērsot aizliegts, ja vien tiem cauri neiet ceļš. Mājas ieteicams apiet, lai netraucētu iedzīvotājus. Aizliegtās teritorijas – apdzīvojamā teritorija, dārzi, kapsētas – ir olīvzaļā krāsā. Īpaši bīstamas un aizliegtas teritorijas (īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes – mikroliegumi) kartē maskētas ar sarkano režģi. Tos šķērsot stingri aizliegts!

6. Katrai komandai distancē obligāti līdzi jāņem izslēgts mobilais tālrunis ar uzlādētu bateriju, lai ārkārtas situācijas gadījumā būtu iespēja sazināties ar organizatoriem. Organizatoru mobilais tālruņa numurs būs norādīts uz sacensību kartes.

Dalībnieku Grupas un Dalības maksas

6h distance
MO6vīriešiatklātā grupa
WO6sievietesatklātā grupa
XO6jauktāsatklātā grupa
MV6vīriešiveterāni no 45 gadu vecuma
WV6sievietesveterāni no 45 gadu vecuma
XV6jauktāsveterāni no 45 gadu vecuma
MSV6vīriešiveterāni no 55 gadu vecuma
WSV6sievietesveterāni no 55 gadu vecuma
XSV6jauktāsveterāni no 55 gadu vecuma
3h distance
MO3vīriešiatklātā grupa
WO3sievietesatklātā grupa
XO3jauktāsatklātā grupa
MJ3vīriešilīdz 23 gadu vecumam
WJ3sievieteslīdz 23 gadu vecumam
XJ3jauktāslīdz 23 gadu vecumam
MUV3vīriešiultra-veterāni no 65 gadu vecuma
WUV3sievietesultra-veterāni no 65 gadu vecuma
XUV3jauktāsultra-veterāni no 65 gadu vecuma
GIMENES12ģimenesvienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir 12 gadus vecs vai jaunāks
GIMENES 8ģimenesvienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir 8 gadus vecs vai jaunāks

Dalībnieku vecums tiek noteikts uz 31.12.2024.

Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 18 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (par dalībniekiem līdz 18 g.v.). Komandas pārstāvis veic komandas reģistrāciju sacensību centrā.

Karte

Mērogs: 1:20000

Apvidus

Skrīveru meži un lauki

Distance, KP un atzīmēšanās

Sacensību rajonā tiks izvietoti 35-50 kontrolpunkti – orientēšanās prizmas.

Kontrolpunkti ir ar vērtībām no 2 līdz 6 punktiem. Punktu vērtības ir KP numura desmitu skaitlis, piemēram, KP ar numuru 33 komandai dod 3 punktus, KP ar numuru 63 dod 6 punktus.

Atzīmēšanās sistēma – Sportident.

KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta. Dalībnieki ir atbildīgi par SI-karšu saglabāšanu līdz sacensību finišam. Nozaudētas vai bojātas SI-kartes gadījumā dalībniekam jākompensē izmaksas 75 EUR vērtībā!

Dzirdināšanas punkti, ēdināšana, serviss

Sacensību rajonā tiks izvietots vismaz viens dzirdināšanas punkts ar ūdens rezervuāriem, kuru atrašanās ir iezīmētas sacensību kartē ar glāzītes simbolu. Dalībnieku pienākums dzeršanas punktos lietot personīgos traukus vai pudeles, kuru uzpildīšana būs iespējama no ūdens rezervuāriem – kannām. Ēdināšana – pēc finiša zupa. Ēdināšanas izmaksas iekļautas dalības maksā. Sacensību centrā būs pieejamas tualetes.

Pieteikumi un Dalības maksa

Reģistrēšanās sacensībām līdz 2024.gada 9.jūnijam. Pieteikumus komanda iesniedz tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā http://www.rogaining.lv

Dalības Maksa EUR (katram dalībniekam)Piesakoties līdz 20.05.Piesakoties līdz 09.06Piesakoties pēc 09.06
Bērni līdz 12 gadiem51010
Bērni  līdz 14 gadiem101515
UV, J grupas152025
O,V,SV, grupas202530
Skrīveru pagasta iedzīvotājiem /Skrīveru pagasta bērniem un jauniešiem dalība bez maksas piesakoties līdz 3.06./101015
Skrīveru pagasta bērniem un jauniešiem (līdz 18.gadu vecumam)0010

Dalības maksas sedz sacensību sagatavošanu, SI-kartes, ēdināšanas un citus organizatoriskos izdevumus.

Dalības maksa veicama ar pārskaitījumu uz

LV40HABA0551015519297 (Swedbanka)

IKMara 9, reg.nr 40002124273

O.Vācieša 24-7, Carnikava, Carnikavas pag.,Ādažu nov. LV-2163

Maksaajuma merkis Laimes lāča rogainings, komandas Nr. un nosaukums par kuru tiek veikts maksājums

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kuri piesakās, bet atsakās startēt nosūtot rakstisku atteikumu līdz 3.jūnijam var saņem atpakaļ 50% no samaksātās dalības maksas. Organizators atgriež pilnu dalības maksas gadījumā, ja sacensības tiek atceltas vai nav iespējamas ārējo apstākļu dēļ.

Vērtēšana

Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus. Vērtēšanā ņem vērā punktus, kas iegūti pēc kontrollaika beigām.

Apbalvošana

Tiks apbalvotas labāko rezultātu ieguvējas komandas katrā laika un dalībnieku ieskaites grupā. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā. Apbalvojamo komandu skaitu organizatori var mainīt atkarībā no startējušo komandu skaita grupās un sacensību budžeta.

Datu aizsardzība

Aizkraukles novada Sporta centrs informē, ka sacensības tiks filmētas un fotografētas, un iegūtie materiāli tiks izmantoti pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv un pašvaldības oficiālajos kontos sociālo mediju tīklos.

Informējam, ka sacensību centrā (Starta un Finiša apkārtnē) ir izvietotas objekta vides kontroles novērošanas kameras. Atgādinām, ka jebkurā brīdī varat lūgt izņemt savu vai sava bērna fotogrāfiju, video vai citu informāciju no augstāk minētajiem resursiem, rakstot uz e-pastu:  dome@aizkraukle.lv.

Dalībnieki, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā uzņemtie foto materiāli un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai, kā arī dalībnieka pieteikumā norādīto personas datu izmantošanai dalībnieku sastāva publiskošanai, rezultātu apkopošanai un publiskošanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos. Sacensību rezultātos tiks atspoguļoti dalībnieku Vārds, Uzvārds un vecums.